http://www.diskeproject.eu
Newsletter
 
Start  ›  Spodziewane rezultaty
Drukuj
Poleć znajomemu

Spodziewane rezultaty

Rezultatem Projektu „Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego” będzie optymalizacja działań dążących do wspierania innowacyjności. Dzięki przeprowadzonym badaniom zidentyfikowane zostaną najlepsze praktyki stosowane w europejskich parkach technologicznych oraz możliwości ich implementacji w pięciu parkach zlokalizowanych na terenie Bałtyku Południowego.
Głównymi produktami prac Konsorcjum realizującego Projekt „Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego” będą raport ogólny oraz końcowy raport merytoryczny. W raporcie ogólnym ujęte zostaną analizy z przeprowadzonego badania benchmarkingowego pięciu parków uczestniczących w Projekcie, przykłady najlepszych praktyk europejskich przedstawione na zasadzie „Case Study”, analiza potrzeb jednostek B&R w regionach, w których analizowane parki funkcjonują oraz wnioski z przeprowadzonych wizyt studyjnych. Częścią wieńczącą dokument będą wypracowane rekomendacje dla parków technologicznych - Partnerów w Projekcie DISKE. Raport merytoryczny stanowić będzie opis przeprowadzonych badań od strony metodologicznej.
W okresie trwania Projektu odbywać się będą spotkania zespołu ekspertów ze strony Wykonawcy z przedstawicielami Zamawiającego i pięciu parków objętych Projektem. Najważniejszym z nich będzie seminarium, które zorganizowane zostanie na zakończenie Projektu. Podczas seminarium zaprezentowane zostaną wyniki badań, a także przeprowadzone zostaną panele dyskusyjne z przedstawicielami parków objętych badaniem.
Ważną częścią prac, realizowanych w ramach Projektu, jest szereg elementów promocyjnych dążących do realizacji dwóch podstawowych celów, tj.:
  1. budowanie w instytucjach otoczenia parków i wśród mieszkańców regionów świadomości realizowanych działań związanych ze wzmacnianiem jakości funkcjonowania badanych parków technologicznych,
  2. zwiększenie aktywności działań i liczby interesariuszy zaangażowanych w proces wzmacniania wzajemnych połączeń w ramach triple helix.  
Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego
  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013"